Thời Đại Mới

Thời đại mới cần Tầm nhìn mới, Con người mới

Thời đại số mang theo nó là Tầm nhìn số, Công dân số